ผลิตภัณฑ์ โอฬาร


ผลิตภัณฑ์ โอฬาร เป็นบริษัท ฯ ผลิต ในหมวดวััสดุก่อสร้าง หมวด หลังคา ผนังเบาได้แก่
 หลังคากระเบื้อง หลังคาคอนกรีต อุปกรณ์ติดตั้งหลังคา ซีเมนต์เบอร์ด ไฟเบอร์ซีเมนต์ แผ่นบานเกร็ดผนังโรงงาน บลีอคปูพื้นถนน เป็นต้น